បំពង់បូមស៊ីលីកូន

  • High Temperature Performance Silicone Vacuum Hoses

    បំពង់ស្រូបយកស៊ីលីខនធ័រសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់

    ហួតស៊ីលីខនបូមធូលីដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធមុនពេលបូមធូលីប្រព័ន្ធប្រើប្រព័ន្ធរំអិលប្រព័ន្ធត្រជាក់ការត្រួតពិនិត្យការបំភាយនិងកម្មវិធីជួរសីតុណ្ហភាព។ ទំហំដែលអាចរកបាន៖ ២ ម។ ម (៥/៦៤″) ទំហំ ៣ មម ៣.៥ មម ៤ មម ៥ មម ៦ មម ៧ មម ៨ មម ៩.៥ មម (៣/៨″) ១០ មម ១២,៧ មម (១/២″)